BBB TUBE 12 1/2 X 2 1/4 AMERICAN


  • 12 1/2".
  • ETRTO: 47/62 - 203.
  • Inch: 12 1/2 x 1.75-2.25.
  • Available valve types: FV 33, AV 33, DV 31, DV 60 BV.

      Stay Tuned